wat is bindend advies

wat is bindend advies

Welkom bij ons artikel over bindend advies! In deze sectie gaan we in op de betekenis van bindend advies en leggen we uit wat het precies inhoudt. Als je benieuwd bent naar hoe bindend advies werkt en in welke situaties het wordt toegepast, ben je hier aan het juiste adres.

Bindend advies is een juridische procedure waarbij partijen in een geschil een derde persoon inschakelen om een bindende beslissing te nemen. Deze derde persoon, vaak een deskundige of een neutrale partij, wordt aangewezen om een geschil op te lossen en een bindende uitspraak te doen.

De essentie van bindend advies is dat de uitspraak bindend is voor alle partijen. Dit betekent dat zowel de eiser als de verweerder zich aan de beslissing moeten houden en dat er geen mogelijkheid is voor hoger beroep.

Bij bindend advies is het belangrijk dat alle partijen akkoord gaan met de procedure en de gekozen bindend adviseur. Dit zorgt voor een eerlijke en gelijkwaardige behandeling van het geschil. Het kan worden ingezet bij verschillende soorten conflicten, zoals zakelijke geschillen, arbeidsconflicten of burenruzies.

Als je meer wilt weten over wanneer bindend advies wordt ingezet en welke procedure daarbij komt kijken, lees dan verder in de volgende sectie.

Wanneer wordt bindend advies ingezet

Bij geschillen waar partijen er onderling niet uitkomen, kan bindend advies worden ingezet als een alternatieve vorm van conflictbeslechting. In deze situaties kan een bindend adviesprocedure helpen om tot een definitieve oplossing te komen.

De bindend adviesprocedure start meestal wanneer beide partijen overeenkomen om een geschil voor te leggen aan een neutrale derde partij, de bindend adviseur. Deze derde partij zal de argumenten en bewijzen van beide partijen beoordelen en een bindende uitspraak doen.

Het belangrijkste kenmerk van bindend advies is dat de uitspraak van de bindend adviseur bindend is en dat partijen zich hieraan moeten houden. Het betekent dat de uitspraak dezelfde juridische waarde heeft als een vonnis van de rechter.

“Wanneer partijen kiezen voor bindend advies, gaan ze akkoord met de procedure en het feit dat ze zich zullen houden aan de beslissing van de bindend adviseur.” – Jan De Vries, juridisch expert

Bindend advies wordt vaak gebruikt bij contractuele geschillen, bouwgeschillen, arbeidsgeschillen en geschillen in de zorgsector. Het kan een efficiënte en snelle manier zijn om een geschil op te lossen zonder naar de rechter te stappen.

Bij bindend advies is het belangrijk om een duidelijke procedure te volgen, zodat het proces eerlijk en transparant verloopt. Dit omvat het indienen van schriftelijke argumenten en bewijzen, het mogelijk horen van getuigen en het respecteren van de termijnen die zijn vastgesteld voor elke fase van de procedure.

Bindend adviesprocedure in stappen:

 1. Overeenkomst tussen partijen om bindend advies te gebruiken
 2. Selectie en benoeming van een bindend adviseur
 3. Indienen van schriftelijke argumenten en bewijzen
 4. Mogelijkheid om getuigen te horen
 5. Bindende uitspraak van de bindend adviseur

Door gebruik te maken van bindend advies kunnen partijen geschillen op een effectieve manier oplossen, zonder dat een langdurige juridische procedure nodig is. Het kan tijd en kosten besparen en zorgen voor een snelle en definitieve oplossing.

Voorbeeld van bindend advies

In deze sectie geven we een voorbeeld van een situatie waarin gebruik wordt gemaakt van bindend advies.

Stel je voor dat er een huurgeschil is tussen twee partijen, de verhuurder en de huurder. Ze kunnen het niet eens worden over de hoogte van de huurprijs na een renovatie van het pand. Beide partijen hebben geprobeerd om tot een overeenkomst te komen, maar zonder succes.

Ze hebben besloten om gebruik te maken van bindend advies om tot een definitieve beslissing te komen. Ze selecteren een onafhankelijke bindend adviseur die gespecialiseerd is in huurrecht. Beide partijen dienen hun argumenten en bewijsmateriaal in bij de adviseur.

Na zorgvuldig onderzoek en overweging van alle relevante informatie, komt de bindend adviseur tot een bindende uitspraak. Deze uitspraak is juridisch bindend voor beide partijen en moet worden nageleefd.

Dankzij bindend advies krijgen de verhuurder en de huurder een objectieve beslissing over het huurgeschil, zonder dat ze naar de rechter hoeven te stappen. Dit bespaart hen tijd, kosten en stress.

“Bindend advies heeft ons geholpen om een impasse te doorbreken en een definitieve beslissing te krijgen waar we allebei mee kunnen leven. Dit bespaarde ons de kosten en de lange duur van een rechtszaak.” – Verhuurder

In dit voorbeeld zien we hoe bindend advies een effectieve methode kan zijn om geschillen op te lossen. Het biedt een snelle en juridisch bindende oplossing, waarbij beide partijen een eerlijk resultaat krijgen.

Voordelen van bindend advies

Bindend advies biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere juridische procedures. In bepaalde situaties kan het de voorkeur hebben om te kiezen voor bindend advies vanwege de volgende redenen:

 • Snelheid: Bij bindend advies kan er sneller een beslissing worden genomen in vergelijking met een gerechtelijke procedure. Dit kan vooral gunstig zijn wanneer er sprake is van een urgent juridisch geschil.
 • Efficiëntie: Bindend advies biedt efficiëntie doordat het proces vaak minder complex en formeel is dan een gerechtelijke procedure. Dit kan leiden tot een snellere en meer gestroomlijnde afhandeling van het geschil.
 • Kostenbesparing: Bindend advies kan de kosten aanzienlijk verminderen in vergelijking met een langdurige gerechtelijke procedure. Hierdoor kan het een kosteneffectieve oplossing zijn voor partijen die een geschil willen oplossen.
 • Privacy: In tegenstelling tot gerechtelijke procedures, is bindend advies vaak vertrouwelijk en wordt het geschil niet openbaar behandeld. Dit kan wenselijk zijn voor partijen die hun privacy willen behouden.
 • Flexibiliteit: Bij bindend advies hebben partijen vaak meer controle over het proces en kunnen ze afspraken maken over de te volgen procedures. Dit biedt meer flexibiliteit en maatwerk in vergelijking met een gerechtelijke procedure.

Als gevolg van deze voordelen kan bindend advies een aantrekkelijke optie zijn voor partijen die op zoek zijn naar een snelle, efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor hun juridisch geschil.

voordelen bindend advies

Let op: Het is belangrijk om te onthouden dat de voordelen van bindend advies afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van het geschil. Het kan raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen om te bepalen of bindend advies de juiste keuze is voor uw situatie.

Nadelen van bindend advies

Hoewel bindend advies in veel gevallen een effectieve methode kan zijn om juridische geschillen op te lossen, zijn er ook enkele nadelen verbonden aan deze procedure. Het is belangrijk om deze nadelen in overweging te nemen voordat u besluit om bindend advies te gebruiken.

Gebrek aan beroepsmogelijkheden

Een van de nadelen van bindend advies is dat er doorgaans beperkte mogelijkheden zijn om tegen de beslissing in beroep te gaan. In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, waarbij hoger beroep of cassatie mogelijk is, is de beslissing van een bindend adviseur meestal definitief en bindend voor de partijen. Dit kan een probleem zijn als u het niet eens bent met de uitkomst van het bindend advies, maar geen andere manieren heeft om de beslissing aan te vechten.

Beperkte mogelijkheid tot bewijsvoering

Een ander nadeel van bindend advies is dat er vaak minder mogelijkheden zijn om bewijs voor te leggen en uw zaak te bepleiten dan in een gerechtelijke procedure. Bij bindend advies worden vaak geen getuigen gehoord en is er beperkte gelegenheid om schriftelijke bewijsstukken in te dienen. Dit kan problematisch zijn als uw zaak sterk afhankelijk is van getuigenverklaringen of gedetailleerd bewijsmateriaal.

“Hoewel bindend advies in veel gevallen een effectieve methode kan zijn om juridische geschillen op te lossen, zijn er ook enkele nadelen verbonden aan deze procedure.”

Partijdigheid of incompetentie van de bindend adviseur

Een ander potentieel nadeel van bindend advies is dat de bindend adviseur mogelijk partijdig is of onvoldoende expertise heeft om de zaak adequaat te beoordelen. Hoewel bindend adviseurs professioneel en onpartijdig zouden moeten zijn, bestaat er altijd een risico op vooringenomenheid of incompetentie. Dit kan leiden tot een oneerlijke beslissing en frustratie bij de partijen die betrokken zijn bij het bindend advies.

Hoewel bindend advies verschillende nadelen kan hebben, kan het nog steeds een waardevolle optie zijn in bepaalde situaties. Het is belangrijk om de specifieke omstandigheden van uw zaak te overwegen en juridisch advies in te winnen voordat u besluit om gebruik te maken van bindend advies.

Bindend advies versus arbitrage

Bindend advies en arbitrage zijn beide alternatieve vormen van geschillenbeslechting buiten de rechterlijke macht. Hoewel ze vergelijkbaar zijn in hun doel om geschillen op te lossen, zijn er enkele subtiele maar belangrijke verschillen tussen beide procedures.

Bindend advies

Bindend advies is een procedure waarbij een derde partij, de bindend adviseur, een definitieve beslissing neemt over het geschil. Deze beslissing is juridisch bindend voor beide partijen en kan niet worden aangevochten in een rechtbank, tenzij er sprake is van wilsgebreken of niet-naleving van de bindend advies overeenkomst.

Arbitrage

Bij arbitrage daarentegen wordt het geschil voorgelegd aan een of meerdere arbiters, die fungeren als onafhankelijke rechters. De arbiters luisteren naar beide partijen en nemen een bindende beslissing die eveneens juridisch afdwingbaar is. In tegenstelling tot bindend advies, is een arbitraal vonnis echter wel onderworpen aan bepaalde beperkte toetsing door de rechterlijke macht.

Het belangrijkste verschil tussen bindend advies en arbitrage ligt in de mate van controle over het proces en de afdwingbaarheid van de beslissing. Bij bindend advies hebben partijen over het algemeen meer controle over de procedure, aangezien zij zelf de bindend adviseur aanwijzen en de fase van besluitvorming beperkter is. Bij arbitrage daarentegen is het proces formeler en kunnen partijen minder invloed uitoefenen op de benoeming van arbiters en het verloop van de procedure.

Bindend advies valt vaak te verkiezen wanneer partijen een snellere, minder formele en minder kostbare oplossing voor hun geschil zoeken. Arbitrage kan daarentegen geschikter zijn bij complexere zaken waarbij partijen een meer onafhankelijke en juridisch onderbouwde beslissing wensen.

Hoewel bindend advies en arbitrage beide effectieve opties zijn voor alternatieve geschillenbeslechting, is het belangrijk om de specifieke omstandigheden van elk geschil in overweging te nemen alvorens een keuze te maken tussen beide procedures.

Betekenis van bindend advies

In deze sectie gaan we dieper in op de betekenis van bindend advies en wat het juridisch gezien inhoudt. Bindend advies is een juridische procedure waarbij partijen in een geschil vrijwillig een derde persoon, de bindend adviseur, inschakelen om een definitieve beslissing te nemen. Deze beslissing is voor beide partijen bindend en kan niet worden aangevochten.

Bindend advies wordt vaak gebruikt als alternatief voor een gerechtelijke procedure, omdat het sneller en minder kostbaar kan zijn. Het is vooral geschikt voor geschillen waarbij partijen samen tot een oplossing willen komen, maar er geen overeenstemming kan worden bereikt.

Een bindend adviseur kan een neutrale derde partij zijn, zoals een advocaat of een expert op het betreffende gebied. Deze persoon heeft de taak om naar de argumenten en bewijsstukken van beide partijen te luisteren en een weloverwogen beslissing te nemen. De bindend adviseur kan ook getuigen oproepen en deskundigen raadplegen om tot een afgewogen oordeel te komen.

De beslissing van de bindend adviseur wordt vastgelegd in een bindend advies, dat de verplichtingen en rechten van beide partijen duidelijk omschrijft. Dit advies heeft dezelfde juridische kracht als een rechterlijke uitspraak en kan ten uitvoer worden gelegd.

Het gebruik van bindend advies kan verschillende voordelen hebben. Het is een snelle en efficiënte manier om een geschil op te lossen, zonder dat partijen naar de rechter hoeven te stappen. Bovendien geeft het beide partijen zekerheid, omdat de beslissing bindend is en niet kan worden betwist. Daarnaast kan bindend advies kostenbesparend zijn, omdat het vaak minder tijd en geld kost dan een langdurige gerechtelijke procedure.

Hoewel bindend advies veel voordelen heeft, zijn er ook enkele nadelen. Omdat het bindend advies definitief is, hebben partijen geen mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing. Daarnaast kan het lastig zijn om een geschikte bindend adviseur te vinden die voldoende kennis en ervaring heeft op het betreffende gebied.

In het volgende gedeelte zullen we een voorbeeld geven van een situatie waarin bindend advies wordt toegepast, zodat u een beter beeld krijgt van hoe deze procedure in de praktijk werkt.

Voorbeeldsituatie

Stel, er is een geschil ontstaan tussen twee partijen over de hoogte van een schadevergoeding. Beide partijen hebben geprobeerd om er onderling uit te komen, maar zijn er niet in geslaagd om tot een overeenstemming te komen. In plaats van een langdurige gerechtelijke procedure te starten, besluiten ze om gebruik te maken van bindend advies.

Ze benoemen een bindend adviseur die gespecialiseerd is in het soort geschil waar ze mee te maken hebben. De bindend adviseur luistert naar de argumenten en bewijsstukken van beide partijen, en neemt de tijd om zich grondig in de zaak te verdiepen.

Nadat de bindend adviseur alle informatie heeft verzameld, neemt hij een weloverwogen beslissing over de hoogte van de schadevergoeding. Deze beslissing wordt vastgelegd in een bindend advies, dat door beide partijen wordt ondertekend en als bindend wordt beschouwd.

Het voorbeeld laat zien hoe bindend advies kan worden gebruikt om een geschil op een snelle en efficiënte manier op te lossen. In de volgende sectie zullen we ingaan op de voordelen van bindend advies ten opzichte van andere juridische procedures.

bindend advies betekenis

Kosten van bindend advies

Bindend advies kan een effectieve en snelle manier zijn om een juridisch geschil op te lossen. Het is belangrijk om echter rekening te houden met de kosten die gepaard gaan met het gebruik van bindend advies. Hoewel bindend advies vaak een kostenefficiënte optie is in vergelijking met gerechtelijke procedures, zijn er nog steeds enkele kosten waar u rekening mee moet houden.

De exacte kosten van bindend advies kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het geschil en de gekozen bindend adviseur. In veel gevallen worden de kosten verdeeld tussen de partijen die betrokken zijn bij het geschil. Het is gebruikelijk dat beide partijen hun eigen juridisch adviseur of advocaat betalen, evenals de kosten van de bindend adviseur.

Hoewel er kosten verbonden zijn aan bindend advies, kan het in sommige gevallen nog steeds voordeliger zijn dan het voeren van een langdurige juridische procedure voor de rechtbank. Bindend advies kan sneller resulteren in een definitieve beslissing, waardoor de totale juridische kosten worden beperkt.

Als u overweegt om bindend advies te gebruiken, is het raadzaam om vooraf duidelijke afspraken te maken over de kosten en de verdeling ervan met de andere partij(en). Het is ook verstandig om de tarieven en ervaring van verschillende bindend adviseurs te vergelijken voordat u er een selecteert.

Let op: De kosten van bindend advies kunnen variëren en het is raadzaam om advies in te winnen bij een gekwalificeerde juridisch adviseur voordat u een beslissing neemt.

Al met al kunnen de kosten van bindend advies verschillen, maar het kan een waardevolle en kostenefficiënte alternatief zijn voor langdurige gerechtelijke procedures. Door de kosten vooraf te bespreken en duidelijke afspraken te maken, kunt u ervoor zorgen dat bindend advies een betaalbare optie is om een juridisch geschil op te lossen.

Suggested H3: Kostenvergelijking met andere juridische procedures

Om een beter inzicht te krijgen in de kosten van bindend advies, is het nuttig om het te vergelijken met andere juridische procedures, zoals een gerechtelijke procedure of arbitrage.

 1. Bindend advies vs. gerechtelijke procedure: Het voeren van een gerechtelijke procedure kan langdurig en kostbaar zijn. Het omvat onder andere de kosten van juridische vertegenwoordiging, administratieve kosten en griffierechten. In vergelijking daarmee kan bindend advies vaak sneller en goedkoper zijn.
 2. Bindend advies vs. arbitrage: Arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting die lijkt op bindend advies. Beide procedures omvatten de kosten van een gekwalificeerde derde partij, maar arbitrage kan duurder zijn vanwege de verhoogde complexiteit en formaliteiten die ermee gepaard gaan.

Het is altijd raadzaam om advies in te winnen bij een juridisch specialist om een weloverwogen beslissing te nemen over welke procedure het meest geschikt is voor uw specifieke situatie.

Impact van bindend advies op juridische geschillen

Bindend advies kan een aanzienlijke impact hebben op juridische geschillen, met name voor partijen die er niet in slagen tot een overeenkomst te komen. Deze alternatieve vorm van geschillenbeslechting biedt een aantal voordelen die kunnen leiden tot een efficiëntere en snellere oplossing.

Efficiëntere geschillenbeslechting

Door te kiezen voor bindend advies kunnen partijen vermijden dat ze betrokken raken bij langdurige en kostbare gerechtelijke procedures. In plaats daarvan wordt het geschil voorgelegd aan een neutrale derde partij, de bindend adviseur, die een definitieve beslissing neemt. Dit zorgt voor een snellere afwikkeling van het geschil, waardoor alle betrokken partijen tijd en middelen kunnen besparen.

Bindend advies biedt een snellere afwikkeling van geschillen, waardoor alle betrokken partijen tijd en middelen kunnen besparen.

Legally enforceerbaar

Een ander belangrijk aspect van bindend advies is dat de beslissing bindend en rechtsgeldig is. Dit betekent dat de partijen zich aan de beslissing moeten houden en dat ze juridisch kunnen worden afgedwongen. Dit vermindert de kans op verdere geschillen of discussies over de uitkomst en zorgt voor een duidelijke en definitieve oplossing.

Confidentialiteit

Een bijkomend voordeel van bindend advies is de mogelijkheid om het geschil vertrouwelijk te houden. In tegenstelling tot gerechtelijke procedures, waarbij documenten en worden ingediend en openbaar zijn, kunnen partijen ervoor kiezen om het bindend advies vertrouwelijk te houden. Dit kan voordelig zijn in gevoelige zaken waarbij privacy en zakelijke belangen van belang zijn.

Een afbeelding illustratief voor de impact van bindend advies:

Al met al kan bindend advies een positieve impact hebben op juridische geschillen. Het biedt een snelle, bindende en rechtsgeldige oplossing, terwijl het de vertrouwelijkheid van de zaak behoudt. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor partijen die streven naar een snelle en efficiënte geschillenbeslechting.

Conclusie

Na het bespreken van alle relevante informatie over bindend advies kunnen we tot de volgende conclusie komen. Bindend advies is een juridische procedure waarbij een derde partij een bindende uitspraak doet in een geschil. Het wordt vaak gebruikt als alternatief voor gerechtelijke procedures, omdat het sneller, goedkoper en minder formeel is. Bij bindend advies zijn de partijen gebonden aan de uitspraak en dienen zij zich hieraan te houden.

Een belangrijk voordeel van bindend advies is dat het tot een snelle en definitieve oplossing kan leiden. Het kan een effectieve manier zijn om geschillen op te lossen zonder langdurige juridische procedures. Bovendien biedt bindend advies flexibiliteit en vertrouwelijkheid, waardoor het geschikt is voor partijen die een meer informele aanpak wensen.

Aan de andere kant kunnen er ook nadelen zijn aan bindend advies. Zo kan de keuze van de bindend adviseur van invloed zijn op de uitkomst van het geschil. Daarnaast kan de bindende uitspraak niet altijd in lijn zijn met het recht, waardoor één van de partijen mogelijk ontevreden is. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te overwegen of bindend advies geschikt is voor een specifieke situatie.

FAQ

Wat is bindend advies?

Bindend advies is een methode voor geschilbeslechting waarbij een onafhankelijke derde partij, de bindend adviseur, een bindende beslissing neemt over een geschil tussen twee partijen. Deze beslissing is juridisch bindend en beide partijen zijn verplicht om zich eraan te houden.

Wanneer wordt bindend advies ingezet?

Bindend advies wordt ingezet wanneer partijen een geschil hebben waar ze zelf niet uitkomen en ze de beslissing aan een onafhankelijke derde willen overlaten. Het kan worden gebruikt in verschillende situaties, zoals bij conflicten in contracten, arbeidskwesties, bouwgeschillen, enzovoort. De procedure voor bindend advies omvat meestal een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen en de bindend adviseur, waarin de afspraken en voorwaarden worden vastgelegd.

Kunnen jullie een voorbeeld geven van bindend advies?

Stel je voor dat twee partijen een conflict hebben over de levering van een product. Ze kunnen ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan een bindend adviseur. De bindend adviseur, een expert op het gebied van het product en de branche, onderzoekt de zaak en neemt een bindende beslissing over wie gelijk heeft en welke acties er genomen moeten worden. Beide partijen zijn vervolgens verplicht om zich aan deze beslissing te houden.

Wat zijn de voordelen van bindend advies?

Enkele voordelen van bindend advies zijn dat het een snelle en relatief goedkope manier is om een geschil op te lossen. Het is minder formalistisch en minder tijdrovend dan een rechtszaak en geeft partijen de mogelijkheid om zelf de bindend adviseur te kiezen. Daarnaast is bindend advies vertrouwelijk en kan het helpen om de relatie tussen de partijen te behouden, aangezien ze samenwerken om een oplossing te vinden.

Wat zijn de mogelijke nadelen van bindend advies?

Nadelen van bindend advies zijn onder andere dat de beslissing van de bindend adviseur niet altijd de gewenste uitkomst kan hebben voor een van de partijen. Bovendien is de beslissing bindend en kunnen partijen niet in beroep gaan, tenzij er sprake is van buitensporige fouten in de procedure. Ook kan het voorkomen dat de kosten voor bindend advies hoger zijn dan verwacht, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Wat is het verschil tussen bindend advies en arbitrage?

Hoewel bindend advies en arbitrage beide alternatieve vormen van geschilbeslechting zijn, zijn er enkele verschillen tussen beide. Bij bindend advies neemt een neutrale derde partij, de bindend adviseur, een bindende beslissing over het geschil, terwijl bij arbitrage een arbitragepanel of een enkele arbiter de zaak onderzoekt en een bindende beslissing neemt. Daarnaast is arbitrage meestal formeler en heeft het meer regels en procedures dan bindend advies.

Wat is de betekenis van bindend advies?

Bindend advies houdt in dat de beslissing van de bindend adviseur, nadat beide partijen hiermee hebben ingestemd, wettelijk bindend is en dat beide partijen zich eraan moeten houden. Het is een bindende en afdwingbare oplossing voor juridische geschillen, die vaak als een alternatief voor een gerechtelijke procedure wordt gebruikt.

Wat zijn de kosten van bindend advies?

De kosten van bindend advies kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het geschil, de expertise van de bindend adviseur en de duur van de procedure. Partijen moeten mogelijk de honoraria van de bindend adviseur betalen, evenals eventuele andere kosten, zoals administratieve vergoedingen en locatiekosten. Het is raadzaam om vooraf de kosten en betalingsregelingen met de bindend adviseur overeen te komen.

Wat is de impact van bindend advies op juridische geschillen?

Bindend advies kan een positieve impact hebben op juridische geschillen, omdat het partijen de mogelijkheid biedt om een geschil op een snelle en minder formele manier op te lossen. Het kan de kosten en tijd die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure verminderen en kan helpen om de relatie tussen partijen te behouden door een minnelijke oplossing te bieden. Het kan echter ook zijn beperkingen hebben, vooral als een van de partijen niet tevreden is met de bindende beslissing.